Yılan Sembolizmi ve Anlamı (Totem, Erk ve Alametler)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yılan Sembolizmi ve Anlamı Nedir?

Yere çok yakın olan yılanlar dünyayı temsil eder. Yılan sembolizmi aynı zamanda kötü, olumsuz ve hatta çevrenizdeki insanların yakıcı kelimelerini veya imalarını temsil eder. Derilerini döktükleri için dönüşümü ve yeniden doğuşu da sembolize ederler. Bir yılanın neyi sembolize ettiğini ayrıntılı olarak inceleyelim.

Yılanlar, insanlar için belirli bir çekiciliğe sahiptir. Derilerini değiştirme ve yeniden doğma gibi yetenekleri vardır, bu nedenle yenilenme ve ölümsüzlük sembolü ile tanımlanırlar.

Mitolojide yılan doğurganlığı temsil eder. Birçok kültürde Yılan kelimesi ile Tanrı kelimesi aynıdır ve yılan sembolü kutsaldır. Ancak yılanlar ayrıca zehir saçar, insanları ısırır ve yok edebilir. Dolayısıyla onların rolü hem yaratıcı hem de yok edicidir.

Yılan Tanrıçası doğurganlık ve annelik ile ilişkilidir. İncil’de yılan saf kötülüktür ve Adem ile Havva’yı baştan çıkardığı için Kötülük ilkesi olarak adlandırılır.

Yere yakın yaşadığı için yılan, besleyici toprağın ve aynı zamanda yeraltı dünyasının bilinmeyen tehlikelerinin bir amblemidir. Dünyanın birçok yerinde yılanlar ve yılanlar aynı zamanda seks sembolüdür.

Kızılderili Sembolizminde Yılan

Güneybatıda, birçok kabile yılanları şimşek çakmaları ile hız ile ilişkilendirdi ve ölümcül güçlerinden korktu.

Hopi Yılan Klanı amblemi olarak su yılanına sahiptir ve görüntüleri birçok kayada bulunur. Birçok kabile, yürüyüşlerinde ve avlarında kabileyi koruduğuna inanıldığından Yılan Ritüeli’ni gerçekleştirir. Yaşlılar yılanın yaşamın ve yeniden doğuşun sembolü olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca yılanın sırlarla, bereketle, yağmurla ve şifayla bağlantılı olduğuna inanıyorlardı. Yılan, yaşamı ve ölümü kucakladığı için yenilenmenin de simgesi oldu.

Navajo kabilesi, beyaz yılanın şafak veya doğuyu, sarı yılanın alaca karanlığı veya batıyı, karanlığı temsil eden siyah yılanın Kuzey’i ve mavi gökyüzünün Gökyüzünü dolayısıyla Güney’i temsil ettiğine inanıyordu. Yaşlılar, yılan rüyalarının bir düşmanın olduğu anlamına geldiğine inanıyorlardı. Yani rüyanızda yılanı öldürürseniz, bu iyi şanslar demektir. Yılanlar birçok kum resminde ve şifa töreninde kullanılmaya devam ediyor.

Uzak Doğu Sembolizminde Yılan

Hindistan’da, kutsal Shravan ayı boyunca yılanlar kutsanır. Yılanlar veya kobralar da sütle beslenir ve o ayda yılanı öldürmek yasaktır. Nagalar, yeraltı dünyasında yaşayan yılan ruhlarıdır. Kökenleri, muhtemelen eski İndus vadisi uygarlığına kadar uzanan Hindistan’ın eski yılan kültlerine dayanmaktadır. Hem Hindistan’da hem de başka yerlerde birçok şarkı, mit ve efsanede yılan ruhu veya yaşam özünü sembolize eder.

Japonya’da yılan tanrısının (sembolik tüy dökmesinden dolayı) hayat veren doğasına vurgu yapılır ve su tanrısı ile ilişkilendirir. Japonya’nın Ainu’su, yılan rüyalarının neden olduğuna inanılan duygusal rahatsızlıklar veya bedensel rahatsızlıklardan muzdarip kadınlar tarafından yatıştırılan, “tüm yılanların ruh şefi” olan ophidian tanrısı Kinashut Kamui’ye tapar.

Çin’de ise yılan ve yılan sembolizmi kötülük, kurnazlık ve dalkavukluk anlamına gelir. Çinliler elflerin, perilerin ve iblislerin genellikle kendilerini yılana dönüştürdüklerine inanırlar.

Dini İnançlarda Yılan

Yılanın ölü ruhlarla ve yer altı âlemiyle bağlantısına paralel bir diğer vasfı da kehanetin, sırların ve hikmetin sembolü oluşudur. Yahudiler arasında ve eski Mısır’da kehanetle ilişkilendirilen yılan, Çin ve Hint inançlarında da hikmetin sahibi ve sonsuzluk suyunun / yerin hazinelerinin koruyucusu kabul edilmiştir.

Budist mitolojisine göre Buda, hikmet metinlerini (Prajnaparamita) koruma görevini büyük yılan krallara (Naga) vermiş, bu gelenekte yılanlar, diğer bazı hayvanların yanı sıra Budist doktrinin aktarımında aracı vazifesi görmüştür.

Şaman geleneğinde yılan eti yendiğinde gelecekle ilgili bilgiye, özellikle kuş diline vâkıf olunacağına inanılmıştır.

Buna karşılık yahudi ve Hristiyan geleneklerinde, Eski Ahid’de yer alan Aden Bahçesi hikayesinden hareketle (Tekvîn, 2-3. bablar) insanın yılanın yönlendirmesiyle elde ettiği bilginin onun cennetten düşüşüne yol açan yanıltıcı bilgi (cinsellik) olduğu kabul edilmiştir. Bu geleneklerde yılan fiziksel anlamda zehirli ve tehlikeli, sembolik olarak da kurnaz ve ayartıcı bir yaratık diye görülmüş, bilhassa Hristiyan inancında bütün kötülüklerin kaynağı kabul edilen şeytanla ilişkilendirilmiştir (Hezekiel, 29/3-5; İşaya, 27/1; Mezmurlar, 140/4; Vahiy).

İslam geleneğinde de bu inançların etkisi ile izleri görülen söz konusu anlayışta, yılanları kötülüğün ilkesi Ehrimen’in yarattığı kötü güçlerle irtibatlandıran Zerdüşt inancının da etkisi olduğu kabul edilmektedir.

Tevrat’ta Musa peygamberin yılana dönüşen asası dışında Tanrı’nın çölde İsrâiloğulları’nın üzerine ceza olarak zehirli yılanlar gönderdiğinden, bu yılanlardan korunmak için yine Tanrı’nın emriyle Hz. Musa’nın bronzdan bir yılan heykeli yapıp bir direğe (Nehuştan) astığından ve bu direğe sonraki dönemlerde takdime sunulduğundan bahsedilmektedir (Sayılar, 21/4-9; II. Krallar, 18/4). Bronzdan yılanın asılı olduğu bu direk hıristiyan geleneğinde Îsâ’nın çarmıha gerilişinin sembolü (tıpkı derisinden soyunan yılan gibi çarmıhta tabii bedenin ölüp mânevî bedenin ortaya çıkması) şeklinde yorumlanmıştır.Bu sebeple Şifa sembolü olarak görülür.

Kur’ân-ı Kerîm’de yılan motifi sadece Hz. Musa’nın asası bağlamında yer almıştır. Firavun ve sihirbazlarının sözde sihrini bozmak ve gerçek sihri göstermek ile ilgili ayetlerde Yılana Rastlarız.  Onun dışında İslam inancında yılan ilgili iyi ya da kötü bir durumdan bahsedilmez. Sadece geleneksel halk inançlarından beslenir, bununla birlikte eski Arap dininde var olan ay kültüyle bağlantılı yılan tapınmasına (Ved) karşılık İslam geleneğinde yılan genellikle zararlı bir hayvan kabul edilmiş; cinlerin, sürüngenlerin ve özellikle yılanın kılığına girdiğine inanılmış, hatta yılanlar bir cin sınıfı olarak görülmüştür

Kelt Sembolizminde Yılan

Erken İrlanda edebiyatında, yılanların olmamasına rağmen, yılanları hazinelerle ilişkilendiren efsaneler vardır. Birçok eski Kelt mitolojisinde deniz yılanlarının tanrılar tarafından yenildiği söylenir.

Perseus tarafından öldürülen ejderha bir su canavarıydı ve Kelt edebiyatında, Aziz Patrick’in tüm yılanları İrlanda’dan kovduğu, ancak “peistleri” (zararlılar ve yılanlar için genel terim) mağaralarda kalmalarını emrettiği söyleniyor.

Yılanların erken temsili zikzak çizgiler olarak görüldü ve Hallstatt Dönemi kaplarındaki kalıntılar da görüldü.

Kelt sembolizminde yılanlar bir hayvan türü olarak değil, yaratılış süreci fikrini temsil eden çok yönlü bir sembol olarak görülür. Burada da deri değiştirme yetenekleri yeniden doğuşu simgelemektedir.

Yılanlar, erkek üreme organını temsil eder ve ayrıca çok sayıda yavru üretir. Sonuç olarak, doğurganlığı sembolize ederler. Zehirleri ölümcüldür ve yine de tıpkı bir köpeğin tükürüğü ve nefesi gibi şifa sembolü olarak görülür.

Yılan Tıbbı

Yılan ilacı, iyileşmeye ihtiyaç duyan parçalarınızın farkındalığını uyandırma sürecindeyken size yardımcı olacak bir müttefiktir. İyileşmeye ihtiyaç duyan duygusal, ruhsal veya fiziksel yönleriniz var mı? Bilinç katmanlarınız soyuluyor mu? O zaman yılan Şifasını çağırın.

Yılanın dönüştürücü güçleri, duyguların ve algıların yüzeyinin altına inerken sizi destekleyecektir. Tıpkı bir yılanın derisini değiştirmesi gibi, yıpranan katmanları veya hayatınızın gereksiz yönlerini soyma fırsatı size sunulabilir. Yılan ilacı sizi kokulara ve kokulara karşı duyarlı hale getirir ve ayrıca sezgisel yeteneklerinizi geliştirir.

Yılan sembolü yaşamınızda varlığını hissettirir, çünkü uyanmanızı ve bilincinizin parçalarını fark etmenizi ister. Yılan şifası, kundalini, Hayat Ağacı veya Kabala çalışırken destekleyici bir yardımcıdır.

Her birimizin içinde omurganın tabanında bulunan uyuyan bir yılan olan Kundalini kuvveti üzerinde meditasyon yapın. Bu yılanı uyandırdıktan sonra geriye bakmayacaksınız ve hayatınız her alanda olumlu yönde dönüşecek.

Yılan modern bilimde de sembol olarak kullanılmaya devam ediyor. Yılan zehrinden yapılan sayısız ilaç vardır.

Rüyada Yılan Görmek

Yılanların bazı yaygın anlamları korku, dönüşüm, cinsiyet, kötülük veya doğurganlığı içerir. Farklı kültürlerin ve dinlerin yılanlara farklı sembolik anlamlar yüklediğini de unutmayın. Kızılderililer, rüyada yılan görmenin bir düşmanınız olduğu anlamına geldiğine inanırlar, ancak aynı rüyada, eğer yılanı öldürürseniz, şansınızın iyi olacağı anlamına gelir.

Rüyada yılan anlamı genellikle korku veya dönüşüm anlamına gelir. Rüyada yılan görmek, uyanıkken hayatınızdaki bir şeyden korktuğunuzun bir işaretidir veya gelecek değişikliklerin bir ön uyarısı olabilir. Rüyada evinizde bir yılan görmek veya bir yılan tarafından ısırılmak, rüyanın arkasındaki anlam gerçek hayattaki kişisel durumunuza bağlıdır.

Rüyayı gören kişi daha içgüdüsel benliğiyle uzlaşmaya çalıştığında bir yılan ya da yılan sembolü ortaya çıkar. Kaçınılmaz olarak bu bastırılmış ve engellenmiş enerjilerin tanınması ve kullanılmasıyla ilgilidir.

Seks en ilkel dürtü olduğu için rüyalardaki yılanlar cinselliği temsil eder. Vücudunuzun etrafına dolanan yılan, esaret anlamına gelebilir. Çimlerdeki bir yılan, hile veya kötülüğün bir göstergesi olabilir. Kuyruğu ağızda olan yılan, ruhsal ve fiziksel benliğin bağlantısı anlamına gelir.

Yılan Alametleri

Yılanın en ölümcül sürüngen olduğuna inanılır ve belki de korkudan ona ‘Nagdevta’ veya ‘Yılan Tanrı’ denir. Evinize yerleşmiş bir yılanı öldürmek kötü bir alamet olarak kabul edilir. Bir yılan satın alıp onu vahşi doğada serbest bırakmak, karşılıksız kalmayacak bir iyiliktir.

Hindular, Lord Shiva’nın boynundaki çelengi oluşturduğu için kara kobrayı kutsal kabul ederler. Yılanların, özellikle Kral Kobraların, hazinelerin koruyucusu olduğuna inanılır. Bu nedenle ormanlarda yılanlarla karşılaşmak, yakınlarda bir hazine olduğu anlamına gelebilir.

Yine de dikkatli olun; ısırılmak istemezsin. Yolculuğunuzda size yaklaşan bir yılan, yakınlarda bir düşman olduğu anlamına gelir. Bir kasabaya girerken sağ tarafınızda bir yılan görürsünüz; zafer sizin tarafınızda demektir. Ancak sol tarafınızdaki kara yılan uğursuzdur.

Taylandlılar, eve yılan girerse, aileden birinin yakında öleceğine işaret olduğuna inanırlar. Ancak bazı kültürlerde bir yılanla karşılaşmak, sembolik ölüm ve yeniden doğuş için hazırlanmanız gerektiği anlamına gelir. Kişiliğinizin veya yaşam durumunuzun bazı eski yönlerini atmanız ve gelecekte daha değerli olacak bir şeyle değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Anadolu da Yılan öldürmenin uğursuzluk getireceğine inanılır. Yılanların öç aldığı kabul edildiği için. Yılanlar öldürülmeden evden ya da bahçeden kovulur.

Yılan Mitolojisi ve Folkloru

Afrika yılan mitolojisi kölelik yoluyla Kuzey Amerika’ya geldi. Parçalandıktan sonra bir bütün olarak yeniden ortaya çıkabilen ortak yılan efsanesi, beyaz köle sahiplerinin elindeki acımasız zorluklara göğüs geren Afrikalı köleler için gücün simgesi haline geldi. Antik Mısır da neredeyse her yerde karşımıza çıkar. Yılan varlığa ait her şeyin özünü temsil ettiği için ve Yılan soyundan geldiklerine inandıkları için. Antik Mısır da yılan sık kullanılan semboldür. Nefertiti ve yılan Sembolü yani güzellik ve gizem ikoniktir.

Hinduizm’de, genellikle yaşayan yılanlardan ziyade ruhlar olarak algılanan köy yılan tanrılarına bugün hala inanılır. Bu inanç ölümsüzlük, doğurganlık, rahim ve çocuk hastalıkları, yılan ısırığı ve diğer bulaşıcı hastalıkları iyileştirme amaçlarına yöneliktir. Hindular da yılandan korkarlar ve ona saygı duyarlar çünkü Lord Shiva boynuna sarılmış bir yılan taşır.

Yılanların büyü gücü ile bağlantılı olduğuna inanılır. Öğretmen ve sihrin aktarıcıları, bilginin koruyucuları olarak görülür. Cadı sembolizminde yılan sıkça kullanılır.  Ukraynaca “cadı” kelimesi “yılan” ile eş anlamlıdır.

Yılanlar, Japon mitolojisinde yaygın olarak bulunur. Japonlar yılanların Ryujin’in Elçileri olduğuna inanırlar. Yılanlar küçük bir ejderha türü olarak kabul edilir. Şinto rahipleri ve dindar insanlar konutlarda bulunan yılanlara zarar vermekten kaçınırlar.

Antik Yunan da Medusa, Anadolu da Şahmeran inancı vardır. Yılanların yaşı olarak kabul edilir. Üst bedeni güzel bir kadın alt bedeni ise bir yılandır. Tüm yılarlar ona hizmet eder. Şamanların yılan (ejder) soyundan geldiğine inanılır. Hristiyanlık Avrupa da yayıldıktan sonra ve pagan inançlarında yılan kutsal kabul edildiğinden. Orta çağ kilisesi tarafından yılan şeytanla eşleştirilmiştir. Bu inancın Anadolu da yayılmasından sonra yılan Türkler içinde negatif bir anama ifadeye başlamıştır. Buna rağmen Şahmeran inancı silinmemiştir. Evleri koruması için hala pek çok evde Şahmeran sembolleri kullanılır.

Erk güç Hayvanı Yılan

Yılanın bir ruh hayvanı olarak anlamı, dönüşüm ve değişimdir. Çok az yaratık, büyümek için tekrar tekrar derisini değiştirmesi gereken yılan kadar ruhsal dönüşüm sürecini somutlaştırır.

Yılan aynı zamanda güçlü bir şifacı, ölüm ve yeniden doğuşun sembolüdür. Şifa, cinsellik, üreme, simya ve ayrıca değişimi kabul etme ile ilgili ritüellerde yılan güç hayvanıyla çalışılmalıdır.

Yılan bir koruyucudur, kadınlığın ve erkekliğin sembolüdür, ruhun kendini gerçekleştirme yolculuğuyla yakından ilişkilidir. Bir yılan ruhu hayvanı rehberiniz, akıl hocanız, koruyucunuz ve şifacınız olabilir. Birleştiren, iyileştiren, uyumlu hale getiren, bütünleştiren ve dönüştüren bir güçtür.

Bir yılanın ruhsal olarak ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, o zaman cevap Kundalini’dir. Her birimizin içindeki gizli veya uyuyan yılan enerjisi anlamını taşır. Bu yüzden omurgamız yılan şeklindedir. Bir yılan bir ruh/erk/güç hayvanı olarak göründüğünde, bilinmeyene adım atmak üzere olabilirsiniz ve rehberliğe ihtiyacınız olabilir. Yılan sizden inançla ilerlemenizi hatırlatıyordur.

Ayrıca sizden hayatınızı etkileyen önemli gerçeklere ve dinamiklere bakmanızı istiyor. Rüyada görülen yılan ister olumlu ister olumsuz bir izlenim bırakmış olsun, varlığı olumlu değişimlere bakmaya bir davet olarak kabul edilmelidir.

Yılan Totemleri Sembolleri Kullanmak

Yılan zehirli olmasına ve Hristiyan geleneğinde kötülüğün sembolü olarak kullanılmasına rağmen, Druid ve diğer geleneklerde şifa ve dönüşüm gücünü temsil eder. Özelikle Kadınlar totem ve anlam ifadesinden çok estetik güzelliği nedeniyle yılan takılarını tercih eder. Moda olduğu ya da özendiği için kullananlar dışında yılan sembolü çekici bulan kadınların, yılan gibi çekici, gizemli, mantığını ve duygularını eşit şekilde kullana bilen, güçlü bağımsız kadınlar olduğunu düşünüyorum.

Metafizikte çalışmalar yapanlar ya da eski bilgilere ulaşmak isteyenler (Akaşa kayıtları) yılan sembolleri ile çalışabilir. Çıngıraklı yılan totemi çok önemlidir, Güneş Tanrısı ile doğal bir bağlantısı vardır. Hindu mitolojisinde, güçlü Tanrıça Kali’nin yılanlardan oluşan bir çelenk taktığı gösterilmiştir.

Yılan, suyun gücünü yanında taşır ve şamanlar kuraklığı önlemek için her zaman yılan gücü hayvanı üzerinde meditasyon yaparlar. Mısır ve diğer bitkilerin kurak bir ortamda yetişmesini sağlamak için yılanlarla iyi bir ilişki şarttır.

Yılan karnının üzerinde sürünürken Toprak Ana’ya çok yakındır. Tüm bedeni toprakla sürekli iletişim halindedir. Okyanusun dalgaları gibi dünyanın manyetik alanına göre kayar.

Yılanlar iyileşir ve yenilenir. Yaşlandıkça istenmeyen, gereksiz, yaşlı ve ölüleri üzerimizden atmalıyız ki yeni, genç ve taze olma şansımız olsun.

Yılan Dövmesi Anlamı

Yılan sembolizmi, yılanın manevi anlamı ve yılan dövmesinin anlamı farklı faktörlere göre değişir. Dövme anlamına gelen yılan gözleri, genellikle bir çete sembolüdür.

Dövme dilinde, Beyaz Yılan sembolizmi bir femme fatale (çekici ve baştan çıkarıcı kadın) sembolizmi iken, kara yılan sembolizmi güvensizlik ve şüphe anlamına gelir. Gardınızı düşürmemeniz için bir hatırlatma olabilir. Yılan dövmeleri aynı zamanda hazinelerin koruyucusu anlamına da gelebilir.

Birçok kültürde yılan bilgeliğin sembolüdür. Bu nedenle, bir yılan veya kobra dövmesi bilgelik, eski bilgi ve hatta güç anlamına gelebilir. Çoğu durumda, bir başkasının etrafına dolanan bir yılan, cinsellik ve hatta iyileşme anlamına gelebilir.

Şiddetli ve kötü görünümlü yılan dövmeleri, gözlemcinin zihninde korku uyandırabilir. Birçok genç erkek, güçlerini, sert imajlarını ve erkekliğini, kötülüğü veya dönüşümü göstermek için yılan dövmesi yaptırır. Genellikle dövmeli yılanlar arasında kobralar, kara engerekler, boa yılanları, engerekler, çıngıraklı yılanlar ve pamuk ağız bulunur.

Japonya’da birçok dövüş sanatı uygulayıcısı kara kuşaklarını aldıktan sonra yılan dövmesi yaptırır. Yılan sürekli değişiyor, tüy döküyor, büyüyor ve tekrar dönüşüyor ve yeniden büyüyor.

Görüldüğü gibi yılan sembolizmi ve yılan anlamı kültürden kültüre değişmektedir. Yine de çoğu senaryoda, dönüşüm ve yeniden doğuş anlamına gelir. Yılan aynı zamanda Şeytan’ın bir sembolüdür ancak aynı zamanda şifayı da temsil edebilir.

Dişi gücü, Toprak Ana’yı ve ruhun kendisini bile sembolize edebilir. Yılan bilge bir yaratıktır ve rüyalar, gerçek karşılaşmalar veya dövmeler yoluyla hayatınızdaki varlığı genellikle sembolik, dönüştürücü ve şifa verici bir yenilenme deneyimin ufukta olduğu anlamına gelmelidir.

 

10
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
2
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Mor Puhu | Gizli Mabet ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!